Játékszabály

Játékszabály

A „RAAW By Trice – Nyereményjáték a Tudatos Szépségért” NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA

  1. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE

A játék elnevezése: „[RAAW By Trice – Nyereményjáték a Tudatos Szépségért]” (a továbbiakban: Játék). A Játék szervezője: Novapro Kft. cégjegyzékszám: 13-09-214094; adószám: 26740225-2-13; székhely: 2724 Újlengyel, Nyári Pál utca 15. (a továbbiakban: Szervező). A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet a www.instagram.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Instagram, vagy közösségi portál) 2022. augusztus 2. és 2022. augusztus 12. napja közötti időszakban.

A játék időtartama alatt a játékban résztvevőknek be kell követniük a @companyoflife Instagram profilt, illetve a nyereményjáték posztja alatt, kommentben meg kell írniuk, hogy „mit jelent számukra a „tudatos szépség”. A játék eredményét a Company of Life zsűri határozza meg, nem kerül sor sorsolásra. A lehetséges nyertesek száma 1 fő. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel. A Játékban egy személy csak egy nevezéssel vehet részt. A nyerési esélyeket nem növeli semmilyen tevékenység sem, különös tekintettel a többszöri nevezésre.

A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI:

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

III. A JÁTÉKOK IDŐTARTAMA, KIVÁLASZTÁS IDEJE:

A Játék 2022. augusztus hó 2. napján kezdődik és 2022. augusztus hó 12. napjáig tart.

A nyertes kihirdetésére 2022. augusztus 13-án, este 6 óra után kerül sor a @CompanyofLife Instagram profilján, Történet formájában, a nyertes Instagram profiljának megjelölésével.

A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI:

A játékban minden 2. pontban említett személy Játékosként részt vehet. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA:

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos követi a @companyoflife Instagram profilját, és a nyereményjáték posztja alatt kommentben odaírja, hogy „Mit jelent számára a „tudatos szépség?”. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

NYEREMÉNYEK:

A www.companyoflife.com webshopban elérhető alábbi termékek:

1 db RAAW by Trice – Blue Beauty Drops

Nyeremény értéke: 26 999 Ft

VII. A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE:

Szervező a nyertes nevét a nyereményjáték utolsó napján (2022. augusztus 12.), délután 6 és éjfél között tezi közzé a @CompanyofLife Instagram oldalon, Történet formájában, a nyertes Instagram fiókjának megjelölésével. A nyertes Játékos ezt követően felveheti a kapcsolatot Szervezővel a @CompanyofLife Instagram oldalon, privát üzenet formájában. A nyereményeket a nyertes játékosnak, a Szervező munkatársával Instagram privát üzenetben egyeztetett időpontban, de legkésőbb harminc napon belül feladott csomagküldeményként juttatja el a Szervező. A kézbesítést legfeljebb két alkalommal kísérlik meg, a második sikertelen kézbesítés a nyeremény elvesztéséhez vezet.

VIII. ADÓZÁSI KÉRDÉSEK:

A nyereményt a Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szjatv.) 76. § (5) bekezdése által előhívott (3) bekezdése alapján adóköteles juttatás, melynek megfizetésére az Szjatv. 70. § (3) bekezdés d) pontja, valamint az Szjatv. 69. § (1) bekezdése alapján a Szervezőt terheli.

A nyertes Játékos köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve nyilatkozatot megadni. Az esetleges késedelméből adódó, a Szervezőt terhelő következményekért nyertes Játékos felelőssé tehető. Szervező jogosult a nyereményeket mindaddig visszatartani amíg a szükséges információkat Játékostól nem kapja meg. A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

ADATKEZELÉS:

A Játékos, illetve törvényes képviselője jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) és a 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletben (a továbbiakban: GDPR) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos (törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. Az Instagram adatlapon, vagy a játék során közölt személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy Szervező a megadott személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából – jogos érdekei alapján –, a pályázatok elbírálásától számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja. Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük.

Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni.

Az adatok kezelését Szervező, mint adatkezelő végzi. Az adatfeldolgozó: Be Social Kft. (http://besocial.hu/adatvedelem/) Szervező a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek az Infotv., a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény) megfelelően, bizalmasan kezeli.

A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:

  1. a) Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, életkor, profilnév, szállítási cím, szállítási adatok, telefonszám stb.) a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;
  2. b) Szervező fenntartja a jogot, hogy külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a médiában, saját kommunikációs csatornáin és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló anyagokban;
  3. c) a résztvevő e-mail címe a Szervező által reklámcélú felhasználásra kerülhet, így résztvevő hírlevelet kaphat, melyben akciókról, újdonságokról értesíthetik.

VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa.

A résztvevők törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével (válaszadás) kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.